Committee

President-  Mr. Arijit Bhattacharya


Vice President-  Mr. Debnath Sadhukhan, Mr. Bishal Dey, Mr. Pankaj Bhardwaj, Ms. Saheli Sadhukhan


Members- Ritik Singh, Chayan Majumder, Avinash, Priti Das, Priiyanka Kundu, Deep Saha, Suparana Biswas, Jidanuddin, Rasel Karim, Vishal Samaddar, Sumit Datta, Avijit Paul, Manisha Ghosh, Pritam mishra, Arunasis Majumdar

Advisors- Dr. A.S.Choudhury, PROF. (DR.) TRIPTI GUIN BISWAS, Dr. Klapana Sarkar, Mr. Suresh Gain, Mr. Avirup Dewan, Mr. Sudip Banerjee, Mr. Biswajit Das, Mr. Vijay Bhowmik, Mr. Debbrata datta